thong bao ve nop bao cao nha hoc duong

Ngày đăng: Lượt xem:

Kính đề nghị Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS trong toàn huyện chỉ đạo bộ phận y tế báo cáo tình hình nha học đường năm học 2016-2017 theo biễu mẫu đính kèm và gửi về Phòng GDĐT qua kênh điều hành (đ/c Vĩ nhận chậm nhất 11h30 ngày 25/10/2017).